Korea Institute for Welfare Policy

연구소 소개

 

TEL. 02-824-3127

 


FAX. 02-824-3128

대표이사    김영모(중앙대 명예교수)


이      사    표갑수(청주대 이사장)

                 송정부(상지대 명예교수)

    전광현(서울신학대 명예교수)

    김헌진(청주대 교수)


감      사    이재완(공주대 교수)

    정일교(가톨릭상지대 교수)

Home | | Join | Contact us

서울시 동작구 흑석로 11길 43 대표자 : 김영모 / Tel. 02-824-3127 / Fax. 02-824-3128/